Avtalsvillkor privatanslutning

 1. Sävsjö Metropolitan Area Network, SavMAN
  Abonnemangsvillkor för anslutning till bredbandsnätet och av SavMAN producerade tjänster.
 2. Allmänt
  Villkoren reglerar anslutning till SavMANs fiber- och radionätverk inom Sävsjö kommun. För flerbostadshus, företagshotell och företag gäller andra villkor.
  Personuppgifter lämnade till SavMAN behandlas i enlighet med PUL.
  Dessa allmänna villkor gäller såtillvida annat inte överenskommits i skriftligt avtal.
 3. Definitioner
  Med SavMAN avses fiber- och radionätverk, med transmissionsutrustning, inom Sävsjö kommun.
  Tjänst avser de tjänster som SavMAN AB tillhandahåller abonnenten enligt upprättat avtal.
  Tjänstebeskrivning avser, i särskild bilaga, beskrivning av tjänstens innehåll.
  Med abonnent avses privatperson som abonnerar på anslutning till bredbandsnätet och av SavMAN producerade tjänster.
  Med avtal avses abonnemangsavtal som tecknas mellan SavMAN AB och abonnenten.
  Servicetid avser den tid under vilken felavhjälpning sker.
 4. Avstängning
  SavMAN AB har rätt att med omedelbar verkan och utan någon återbetalningsskyldighet stänga av abonnenten från SavMAN om:
 • Abonnenten kopplar vidare sitt gränssnitt till tredje part eller säljer andelar i sin anslutning.
 • Abonnenten gör intrång i SavMAN eller annan abonnents utrustning och/eller skadar eller förvanskar informationen på nätet.
 • Abonnenten använder anslutningen i strid mot svensk eller internationell lag eller de internationellt accepterade regler, som gäller för användning av Internet.
 • Abonnenten använder anslutningen för att medvetet trakassera eller på annat sätt skada tredje man.
 • Abonnenten ej betalar avtalade avgifter.
  1. Utrustning
   Abonnenten är skyldig att tillse att endast sådan utrustning används, för anslutning till SavMAN, som är godkänd av SavMAN AB.
   Utrustning, som ägs av SavMAN AB och placerats hos abonnenten, får endast flyttas, konfigureras eller på annat sätt ändras efter särskild överenskommelse med SavMAN AB. Vid förlust eller skada på sådan utrustning är abonnenten ersättningsskyldig till SavMAN AB, med det belopp som motsvarar nyanskaffningsvärde och återställningsarbetet, av utrustningen.
  2. Drift och underhåll (SLA)
   Vid väsentliga fel eller brister i SavMAN:s tjänsteleverans till abonnentens anslutningspunkt reducerar SavMAN AB, efter överenskommelse, respektive abonnemangs månadsavgift gällande vid tidpunkten för driftavbrottet. Driftavbrottets längd beräknas från det att felanmälan, om avbrottet, gjorts till SavMAN AB.Reducering av månadsavgift sker enligt följande:
   Sammanhängande driftavbrott längre än 24 timmar, inom servicetid, med 50% av en (1) månadsavgift.
   Sammanhängande driftavbrott längre än 48 timmar, inom servicetid, med 100% av en (1) månadsavgift.
   Det åvilar abonnent att, inom två veckor efter felanmälan, inkomma skriftligen med begäran om reducering av månadsavgift.Servicetid är helgfri måndag – fredag 08:00 – 16:30
   Fel åtgärdat inom 24 timmar inom servicetid.
   SavMAN AB kan ej hållas skadeståndsskyldig eller ansvarig för indirekta skador eller följdskador, såsom uteblivna eller avbrutna dataleveranser, produktions- eller inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk från utomstående eller skada som ej kunnat förutses av SavMAN AB.
   SavMAN AB hålls ej skadeståndsskyldig för skador uppkomna till följd av att:
 • Abonnenten ej fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal.
 • Externt tjänsteföretag ej fullgjort sina åtaganden mot abonnent.
 • Abonnenten överträtt relevant lag, förordning etc.
 • Obehörig gjort intrång i abonnentens eller SavMAN AB:s utrustning eller i fibernätet.

Reducering av månadskostnad kan endast ske en gång per månad. SavMAN AB:s skadeståndsansvar kan ej under några förhållanden överstiga årsavgifterna för aktuell abonnent.

 1. Force Majeure
  SavMAN AB kan ej påföras ansvar för ej genomförda åtaganden på grund av arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, fysisk påverkan på fiberkabel eller annan teknisk utrustning, myndigheters bestämmelser eller avbrott i anslutna el- och datanät.
 2. Avgifter
  Avgifter utgår enligt avtal med SavMAN AB. SavMAN AB kan efter avtalad bindningstid ändra avgift tre (3) månader efter det att abonnenten skriftligen har underrättats därom.Vid dröjsmål med betalning äger SavMAN AB rätt att ta ut påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad enligt lag. Dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad. Vid dröjsmål med betalning med mer än 10 dagar efter det att SavMAN AB sänt påminnelse äger SavMAN AB rätt att stänga av tjänsten ifråga, tills abonnenten har erlagt full betalning.
  Vid dröjsmål med betalning med mer än 15 dagar efter det att SavMAN AB sänt påminnelse äger SavMAN AB rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för tjänsten ifråga och slutfakturera abonnenten. SavMAN AB äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om abonnenten har försatts i konkurs eller visar andra tecken på obestånd.
 3. Avtals- och betalningsperiod
  Avtalet gäller avtalad tidsperiod och anses ingått då abonnenten fått besked om att anslutningen är klar. Betalning av anslutningsavgift och en (1) månadsavgift sker mot faktura inom 30 dagar. Därefter sker fakturering månadsvis i förskott. Betalningsvillkor 30 dagar netto.
  Efter den inledande avtalsperiodens utgång är uppsägningstiden innevarande månad plus en månad.
 4. Kreditprövning
  SavMAN AB gör kreditprövning inför avtalets tecknande samt förbehåller sig rätten att fortlöpande göra kreditkontroller om kunden visar tecken på ekonomiskt obestånd.
 5. Villkorsändringar
  SavMAN AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i avtalet. Ändringar får ske tidigast tre (3) månader efter det att abonnenten skriftligen har underrättats därom

 

Pågående och Planerad utbyggnad i tätort

Pågående och Planerad utbyggnad på landsbygd

Skip to content